Psykologin tas i bruk av övervakningssamhället

IMG

 

I samband med Mänskliga rättighetsdagarna 2014 tilldelades Edward Snowden Ordfronts demokratipris. En rörd pristagare medverkade på videolänk och fick stående ovationer av en stor publik. Även Glenn Greenwald deltog med hjälp av videokonferensteknik. Den yrvakne journalisten Greenwald slog på datorn på morgonen hemma i Brasilien och insåg att hundratals i det avlägsna Sverige betraktade  honom. Han bad att få återkomma när han klätt sej.

Leopard förlag har översatt Greenwalds bok  om Snowdens avslöjanden och dess konsekvenser No Place to Hide med den svenska titeln Storbror ser dig. 

Greenwald hade en nyckelroll som publicist för att hjälpa Edward Snowden att nå ut med sitt budskap. Numera vet de flesta, tack vare honom, att USAs underrättelsetjänst tar del av data- och teletrafik världen över och i princip har möjlighet att följa all okrypterad information på internet och tele. I boken berättar Greenwald om skeendet under ett par hektiska veckor 2012 då han lärde känna Snowden och ger en sammanfattnig av vad övervakningen innebär. Han berättar också om hur USA:s och dess allierade Englands myndigheter agerade som följd av avslöjandena.

I samband med prisutdelningen i Umeå bloggade jag om Snowdens framträdande och kommenterade kort.

När jag nu läst Greenwals bok slås jag av att underrättelseorganisationernas verksamheter också har många aspekter som berör psykologin. Citat direkt ur boken:

“Den brittiska övervakningsmyndigheten använder sej också av en arbetsgrupp bestående av beteendevetare, bland annat psykologer, i syfte att utveckla tekniker för ‘personbaserad inhämtning på nätet’ och ‘strategisk influensstörning’.”

Verksamheten bygger bland annat på sociologi och psykologi. Greenwald beskriver hur lögner och vilseledning kan involvera psykologisk kunskap om socialt samspel och interaktion.

Som psykolog är jag underkastad ett etiskt regelverk som förbjuder användning av psykologisk vetenskap i den här typen av verksamhet.

Yrkesetiska principer för psykologer i Norden

Där finns bland annat följande:

Undvikande av missbruk/skada:
Psykologen undviker att psykologisk kunskap eller tillämpning missbrukas och ansvarar
för att minimera skada som inte kunnat undvikas eller som kan förutses.
Psykologen medverkar inte i aktivitet som syftar till att med fysiska eller psykiska
tvångsmedel (”indoktrinering”, ”hjärntvätt”, tortyr) – eller hot om sådana tvångsmedel:
–  avtvinga någon information eller bekännelse.
–  förmå någon att röja, förneka eller ändra egen eller andras livsåskådning, politiska,
religiösa eller etiska övertygelse
samt försöker aktivt förhindra att psykologisk kunskap används i sådana aktiviteter.

I den etiska koden  som gäller för USA:s psykologer finns stora likheter med vad jag själv, som svensk och nordisk psykolog, har att hålla mej till. Men kan inte hitta någon likadan formulering om missbruk av psykologisk kunskap som i den nordiska – även om några övergripande formuleringar i USA:s etiska kod kan vara möjliga att tolka i samma riktning.

De etiska regler  som gäller för brittiska psykologer är mer inriktade på psykologens arbete med klienter jämfört med de nordiska och amerikanska motsvarigheterna vilka täcker in ett bredare verksamhetsområde.

Det är en angelägenhet för nordiska psykologer att fråga brittiska och amerikanska kollegor vad som pågår.

 

Greenwald 2

Gruvnäring och motstånd

Gruvnäring och motstånd

Från vänster: Dick Forslund, Marie Persson, Rebecka Jalvemyr, Miriam 
Del Rosio Chuchuca

Under ett seminarium på MRdagarna i Umeå belystes hot mot urbefolkningars mänskliga rättigheter i samband med gruvnäring. Det var lätt att se vad som förenar över gränserna. Dagens konflikter i Sverige liknar det som sker världen över.

Rebecka Jalvemyr, kanslichef på FIAN Sverige inledde med en översikt. Över hela världen står jobb, tillväxt och vinstintressen emot mänskliga rättigheter som tillgång till jord, vatten, arbete eller kulturella och religiösa rättigheter. Protester och försök till organiserat motstånd kriminaliseras ofta. Repressiva lagar införs. Aktivister kan fängslas och mördas. Trots att mänskliga rättigheter är internationell lag, behandlas de mera som rekommendationer som inte behöver följas. ILO 169, Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk, har ännu inte ratificerats av Sverige.

Se:/Uttalande om ILO 169 av företrädare för Socialdemokraterna inför valet 2014./

FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter är inte bindande enligt internationell rätt. Många länder, som USA och Canada är emot bindande regelverk.

Rebecka Jalvemyr

Miriam Del Rosio Chuchuca, aktivist från Federation of  Farming Organizations of Azuay, Equador berättade om det starka folkliga motståndet till brytning av guld i Kimsakocha, Azuayprovinsen. Det är framförallt kvinnor som kämpar emot den förstörelse av naturresurser som kommer att uppstå om planerna sätts i verket vid den vackra sjön och de våtmarksområden som ligger 3500 – 3900 meter över havet i Anderna.  Människorna lever av jordbruk och boskapsskötsel med en omfattande mjölkproduktion. Växtproduktion är till större delen för eget bruk med odling av majs och potatis. Gruvbolagets planer är att öppna ett gigantiskt dagbrott för utvinning på mark som Miriam besksriver som “där floden föds”- vattnets ursprung. Myndigheter och bolag talar om en ansvarsfull gruva, men få av alla som riskerar att drabbas tror på sådana utfästelser. Protester har kriminaliserats, ledare förföljts och kallas terrorister, sabotörer och upprorsmakare. Polis och militär har satts in och det har förekommit arresteringar. Några riskerar långa fängelsestraff.  Men Miriam Del Rosio Chuchuca låter ändå hoppfull: “Vi kvinnor är starka, vi finns alltid längst fram i ledet. Vi är tusentals”.  “Vattnet säljer man inte, det skyddar man”, säger hon. En egen folkomröstning gav 96 procent nej till gruva.

Miriam Del Rosio Chuchuca

Också i Sverige finns starkt motstånd mot gruvplaner. I Västerbotten planerar företaget Nickelmountain en nickelgruva i Rönnbäck. Marie Persson, ortsbo och företagare, talade i egenskap av ledare för föreningen Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen,Tärnaby, en del av Urbergsgruppen. Hon beskrev de befarade konsekvenserna för natur och kultur. Liksom i Azuay handlar det om ett mycket stort dagbrott. Rönnbäck är del av ett större traditionellt samiskt område där ett hundratal samer lever och verkar. Gruvan skulle äventyra samisk kultur och omöjliggöra rennäring. Asbest i berggrunden skapar miljörisker, liksom avfallshanteringen och den stora trafik som en gruva skulle kräva. I området finns flera rödlistade arter. Marie Persson säger att gruvan hotar livet med naturen, mat, jakt och fiske. Även turismen skulle bli starkt försvårad av ett dagbrott med dess öppna sår i naturen. Ett av kraven från de organisationer som Marie Persson företräder är ett stopp för all gruvplanering i avvaktan på resultat av förhandlingarna om en Nordisk samekonvention.

Marie Persson

Innan avslutande diskussion och frågestund berättade Dick Forslund, ekonom, forskare och utbildare på Alternative Information and Development Centre, AIDC om situationen för sydafrikanska gruvarbetare. 80 procent av världens platina utvinns i Sydafrika under utarmning av naturresureser och strider om land. Människor som tidigare levt av självhushåll  tvingas på reträtt. Arbete i gruvorna sker under usla villkor. 2012 utbröt ett stort uppror bland gruvarbetare. Efter en massaker då 34 arbetare dödades, utbröt en mycket stor strejk. Forslunds organisation är med och arbetar för drägliga arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och drägliga löner.

Dick Forslund

 

Abortion rights were highlighted at seminar in Umeå Sweden

Hamrud Namli Ljungros

Are abortion rights threatened in Europe? That headline gathered a fairly big audience at the human rights conference MR-dgarna in Umeå.

Contributors were journalist and author Annika Hamrud, Elena Namli, professor of Ethics at the Faculty of Theology, Uppsala and Kristina Ljungros, chairwoman at RFSU

Europen abortion resistance is becoming more and more visible and also strategic. The starting point of the seminar talks and conversation was its impacts and where it comes from.

Elena Namli put the issue in a broader context. She described the populistic currents spreading with clear connections to such value-laden questions as abortion.

Journalist Hamrud mentioned how nationalistic groups partly see abortion as a demographic matter. They consider risks of muslims taking over due to their fertility rate overriding other favored ethnically or religiously defined groups of people. There is also a conservative wiew of women, wishing to have a control over reproduction.

She also sees a backlash for multiculturalism and feminist values, abortion being unliked as well as other more libertarian values concerning sexuality and reproduction. She pointed to clear similarities with value-conservative Tea Party movement in USA. There is a wide-spread myth that women somehow would prefer abortion as a birth control. Marine Le Pen, party leader of French Front National is now “re-packaging” her father’s, former leader of the same party,  absolute resistance. His daughter seemingly mitigates the before harsh stance, but instead talks in terms of morality.

RFSU:s Ljungros talked about actions that are directed at stopping education and information in EU’s domains. There are also efforts at convincing key staff to refuse participating and performing abortions. In Italy ninety percent of doctors at women´s clinics refuse to take part at abortions

Elena Namli sees that opponents to abortion cooperate across borders and therefore also defenders of abortion rights sholuld do the same – reach out broadly over different movements and countries. It is important to give support, without ideological or religious blinders, to catholic and other religious groups that wish to have more liberal laws.

Some light: Kristina Ljungros was convinced that the Swedish populist SD:s female sympathizers are not prone to support the party’s line of more strict rule of abortion only at twelfth week of pregnancy. And in Spain the government, after strong protests, has had to back on a proposed more strict legislation.

Ljungros drew applause as she suggested that Polish women ought to be allowed free abortion in Sweden – a pay-back for the same opportunity formerly given to Swedish women by Poland at a time when Swedish laws were much less permissive.

Aborträtten i Europa belystes på MR-dagarna i Umeå

Hamrud Namli Ljungros

Är aborträtten hotad i Europa? Den rubliken hade samlat många till ett seminarium på MR-dagarna i Umeå.

Medverkande var författaren och journalisten Annika Hamrud, Elena Namli, professor i teologisk etik i Uppsala, samt ordföranden i RFSU Kristina Ljungros.

Abortmotståndet i Europa blir alltmer strategiskt och synligt. Var kommer det ifrån och vad får det för konsekvenser? – det var utgångspunkten för samtalet.

Elena Namli inledde med att sätta in frågeställningen i ett vidare sammanhang. Hon beskrev de populistiska strömningar som breder ut sej i vår del av världen och som har klara kopplingar till värdefrågor som abort.

Annika Hamrud berörde bland annat hur vissa nationalistiska grupperingar sätter in abortfrågan i ett demografiskt perspektiv, där det ses som en risk för att av dem oönskade befolkningsgrupper tar över i antal. Det kan handla om oro för att invandrade muslimer skulle ha en alltför stor fertilitet jämfört med icke-muslimer. Det finns en konservativ kvinnosyn med bland annat önskan om kontroll över den kvinnliga reproduktionen.

Hon ser också ett bakslag för multikulturalismen och för feministiska värderingar. Aborter är illa omtyckta, tillsammans med andra mera frihetliga värden för sexualitet och reproduktion. Hon såg klara likheter med den värdekonservativa Tea Party-rörelsen i USA.

Uttrycket bekvämlighetsaborter förekommer. Det innebär en föreställning och myt att kvinnor föredrar att använda aborter som preventivmedel. Det förkommer också en “ompaketering” av anti-abortstrategien. Så har till exempel Marine Le Pen, partiledare för franska högerxtrema Front National mildrat det absoluta motstånd som hennes far och företrädare, Jean-Marie Le Pen stod för. Hon verkar istället mot aborter med moraliserande budskap.

Kristina Ljungros berättade att inom EU pågår försök att stoppa utbildnings- och informationsinsatser, delvis framgångsrikt. Dessutom vill abortmotståndare få vårdpersonal att vägra utföra aborter. I Italien vägrar nittio procent av läkare på kvinnokliniker att utföra aborter.

Elena Namli ser att abortmotståndare samarbetar över landsgränser och att det då blir viktigt att de som vill försvara aborträtt också samverkar brett över olika riktningar och länder. Det finns även i katolska länder religiösa grupperingar som vill ha en liberal lagstiftning och dessa måste få stöd utan ideologiska eller religiösa skygglappar.

Till sist några ljuspunker: Kristina Ljungros var övertygad om att kvinnliga sympatisörer till Sverigedemokraterna inte är med på partiets linje att begränsa aborträtten så att den skulle gälla enbart till den tolfte graviditetsveckan.

I Spanien har justitieministern tvingats avgå och regeringen fått lov att dra tillbaka lagförslag som skulle ha inneburit försämringar. Detta efter mycket starka folkliga protester.

En stark applåd fick Kristina Ljungros när hon hävdade att kvinnor från Polen borde få komma till Sverige och få gratis aborter här –  “pay-back” för när situationen var den motsatta – kvinnor reste till Polen och fick göra abort då Sverige hade en betydligt strängare lagstiftning.

 

Edward Snowden awarded Swedish Ordfront’s democracy price in Umeå

Snowden 1

Edward Snowden:

“Sweden has a new government, so maybe I can come there now.”

Edward Snowden, the man who disclosed the US monitoring of electronic communication and secret intelligence organisation NSA, today recieved Ordfront’s democracy price. The event took place at the Human Rights Days in Umeå – this year’s European Capital of culture.

During the ceremony Snowden was twice honored with standing ovations from a big audience. Snowden, stuck in Russia, participated via a video link. So did Glenn Greenwald, the journalist who first published Snowdens far-reaching leak.

Snowden said that the surveillance program from the start had good intentions, but later degenerated. There is now no legal control over what happens. The United States government has neither confirmed nor disconfirmed the existence of monitoring of all data communication and phone calls. A satisfactory legal control is therefore not possible. Surveillance takes place for great amounts of data, but it is also fully possible to follow individuals. For that to happen, a warrant is needed, however only for US citizens. For the rest of the world no permission is required in order to follow in detail all phone conversation, text messaging, email, Skyping, etc.

Edward Snowden also meant that it is very difficult, not to say impossible, to keep protected from the type of transparency he has uncovered. Information may be encrypted, which complicates the task and delays unauthorized agencies – but there is no guarantee.

Glenn Greenwald voiced his admiration for Edward Snowden and for what he has achieved under big sacrifice. Just by following his inner voice of conscience he has done a great favor to mankind.

Greenwald has a hope that internet providers realize that they risk losing customers as these understand that there are leaks. In case the public would rather turn to, say, Germany or Brazil for services, it is troublesome for an organization dependent of its customers.

Snowden also mentioned as a bright aspect the recent European court invalidation of the Data Retention Directive, which is an attempt of copying the US surveillance model.

Ordfronts chairwoman Anna Wigenmark gave the price to Edward Snowden. Anthropologist Brian Palmer from Uppsala interviewed skillfully and with great enthusiasm.

Ordfront was founded in 1969 and has since given a large contribution to culture in Sweden.

Greenwald

Wigenmark

Palmer

Edward Snowden fick Ordfronts demokratipris i Umeå

Snowden 1

Edward Snowden:

“Sverige har fått en ny regering, så kanske det blir möjligt att komma till er och hämta priset.”

Edward Snowden, mannen som avslöjade USAs övervakning av elektronisk kommunikation och den hemliga underrättelseorganisationen NSA, fick idag ta emot Ordfronts demokratipris. Det skedde under de årliga Mänskliga rättighetsdagarna – MRdagarna – som ägde rum i årets europeiska kulturhuvudstad Umeå.

Snowden hyllades med stående ovationer två gånger om i den nästan fullsatta stora kongresslokalen. Eftersom han inte kan lämna Ryssland där han har asyl, medverkade han på videolänk. Det gjorde också Glenn Greenwald, journalisten som först publicerade det mycket omfattande material som Snowden läckt.

Snowden framhöll att övervakningen till en början kan ha haft goda syften, men att den har urarat över alla gränser. Det finns nu ingen laglig kontroll över det som sker. USAs regering har varken bekräftat eller förnekat att det förkommer en omfattande övervakning av all datakommunikation och telefoni och en tillfredsställande juridisk kontroll och insyn blir därför omöjlig. Övervakningen sker generellt över stora datamängder, men det är fullt möjligt att också följa individer. För att detta ska ske krävs ett domstolsbeslut, dock bara för medborgare i USA. För resten av världen behövs ingen som helst tillåtelse att gå in och följa i detalj all telefoni, sms, mail, Skype, osv.

Edward Snowden menade att det är oerhört svårt, för att inte säga omöjligt, att skydda sej mot den typ av insyn han avslöjat. Information kan krypteras, vilket försvårar och fördröjer för obehöriga att ta del av kommunikationen –  utan att för den skull ge någon garanti.

Glenn Greenwald uttalade sin beundran för Edward Snowden och för det han har åstadkommit under stor uppofring. Greenwald menade att Snowden genom att bara följa sitt samvetes inre röst har gjort mänskligheten en oerhört stor tjänst.

Greenwald hade en förhoppning att internetföretag inser att de riskerar  förlora sina kunder när dessa förstår att det finns läckor. Om allmänheten hellre vänder sej till Tyskland eller Brasilien för att få de tjänster de behöver, skapar det naturligtvis problem för den organisation som är beroende av att ständigt vinna nya kunder. Snowden nämnde också som en liten ljuspunkt att europeisk rättsinstans har ogiltigförklarat det så kallade datalagringsdirktivet som kan sägas vara ett försök att kopiera USAs modell för övervakning.

Ordfronts ordförande Anna Wigenmark gav priset till Edward Snowden. Han intervjuades engagerat och skickligt av Brian Palmer, antropolog från Uppsala.

Greenwald

Wigenmark

Palmer

Anja Pärson och andra blev språkrör för människorättskämpar

Anja Pärsson Yolanda Becerra

Igår fick Rita Mahato Per Angerpriset för sin kamp mot sexuellt våld mot kvinnor i Nepal. Priset delades ut av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke under MRdagarna i Umeå.

Efter prisceremonin framfördes Den tomma stolen, ett dokumentärt drama som utgår från intervjuer med tidigare Per Angerpristagare. Idegivare och producent är Hedda Krausz Sjögren. Hon har också skrivit manus tillsammans med Jonas Karl.

I pjäsen tolkades pristagarnas röster gripande av tio personer, bland dem Anja Pärson (språkrör för Yolanda Becarra från Colombia) och Nathalie Missaou, också känd under artistnamnet Cleo. Nathalie gav röst åt människorättsadvokaten Sapiyat Magomedova från den ryska delrepubliken Dagestan.

Övriga medverkande:

Staffan Ling, Fredrik Lindegren, Pierre Schori, Maud Edgren-Schori, Anders Öhrn, Carl-Johan Vallgren, Richard Sseruwagi och Fransesca Quartey.

Projektet drivs av Hedda Krausz-Sjögren i samarbete med Forum för levande historia och Afrikagrupperna.

Den som vill veta mer kan gå in på www.arvsfonden.se/projekt/den-tomma-stolen

Cleo Sapiyat

Rita Mahato tilldelades Per Angerpriset


Rita Mahato

Många var vi som samlades i den stora salen Idun idag under MRdagarna i Umeå. Och ingen kunde undgå att bli djupt berörd av berättelsen om kvinnan som giftes bort som barn och som fick sitt första barn vid fjorton års ålder. Rita Mahato har, trots allvarliga hot, fortsatt att kämpa för kvinnors mänskliga rättigheter i Nepal. Hon har fört en långvarig kamp mot sexuellt våld som drabbar kvinnor och flickor. Hennes verksamhet har skett inom människorättsorganisationen Women’s Rehabilitation Center – WOREC.

Efter att ha sett den video som presenterade den nepalesiske människorättsförsvararen  var det en kulturminister rörd till tårar som vände sej till Rita Mahato och gav henne priset som delas ut av Forum för levande historia till minne av Per Anger.

Alice Bah Kuhnke talade djupt engagerat och det gick inte att ta miste på att hon besitter både kunskap och starkt engagemang.

Alice Bah Kuhnke

Missa inte MR-dagarna i Umeå

IMG_0002

13-15 november äger MR-dgarna – Mänskliga Rättighetsdagarna – rum, denna gång i Umeå. Med tanke på att Umeå är europeisk kulturhuvudstad är temat denna gång helt rätt: kultur.

Några bitar ur det välmatade programmet:

Queer och same. Fotografi och livsberättelser.

Anja Pärsson med i urpremiär för dokumentär pjäs om de tio aktivister som fått regeringens pris för mänskliga rättigheter.

Winston Churchill, engelsmannen som ledde landet under andra världskriget,  var inte heller klok. Tre unga funktionsnedsatta får vi följa i deras kamp för att ta sej in i arbetslivet.

Detta och mycket, mycket mer.

Anmäl dej i tid. Obs gratis under lördagen den 15:e. Och mycket förmånliga priser för studenter, arbetslösa och pensionärer.