Psykologin tas i bruk av övervakningssamhället

IMG

 

I samband med Mänskliga rättighetsdagarna 2014 tilldelades Edward Snowden Ordfronts demokratipris. En rörd pristagare medverkade på videolänk och fick stående ovationer av en stor publik. Även Glenn Greenwald deltog med hjälp av videokonferensteknik. Den yrvakne journalisten Greenwald slog på datorn på morgonen hemma i Brasilien och insåg att hundratals i det avlägsna Sverige betraktade  honom. Han bad att få återkomma när han klätt sej.

Leopard förlag har översatt Greenwalds bok  om Snowdens avslöjanden och dess konsekvenser No Place to Hide med den svenska titeln Storbror ser dig. 

Greenwald hade en nyckelroll som publicist för att hjälpa Edward Snowden att nå ut med sitt budskap. Numera vet de flesta, tack vare honom, att USAs underrättelsetjänst tar del av data- och teletrafik världen över och i princip har möjlighet att följa all okrypterad information på internet och tele. I boken berättar Greenwald om skeendet under ett par hektiska veckor 2012 då han lärde känna Snowden och ger en sammanfattnig av vad övervakningen innebär. Han berättar också om hur USA:s och dess allierade Englands myndigheter agerade som följd av avslöjandena.

I samband med prisutdelningen i Umeå bloggade jag om Snowdens framträdande och kommenterade kort.

När jag nu läst Greenwals bok slås jag av att underrättelseorganisationernas verksamheter också har många aspekter som berör psykologin. Citat direkt ur boken:

“Den brittiska övervakningsmyndigheten använder sej också av en arbetsgrupp bestående av beteendevetare, bland annat psykologer, i syfte att utveckla tekniker för ‘personbaserad inhämtning på nätet’ och ‘strategisk influensstörning’.”

Verksamheten bygger bland annat på sociologi och psykologi. Greenwald beskriver hur lögner och vilseledning kan involvera psykologisk kunskap om socialt samspel och interaktion.

Som psykolog är jag underkastad ett etiskt regelverk som förbjuder användning av psykologisk vetenskap i den här typen av verksamhet.

Yrkesetiska principer för psykologer i Norden

Där finns bland annat följande:

Undvikande av missbruk/skada:
Psykologen undviker att psykologisk kunskap eller tillämpning missbrukas och ansvarar
för att minimera skada som inte kunnat undvikas eller som kan förutses.
Psykologen medverkar inte i aktivitet som syftar till att med fysiska eller psykiska
tvångsmedel (”indoktrinering”, ”hjärntvätt”, tortyr) – eller hot om sådana tvångsmedel:
–  avtvinga någon information eller bekännelse.
–  förmå någon att röja, förneka eller ändra egen eller andras livsåskådning, politiska,
religiösa eller etiska övertygelse
samt försöker aktivt förhindra att psykologisk kunskap används i sådana aktiviteter.

I den etiska koden  som gäller för USA:s psykologer finns stora likheter med vad jag själv, som svensk och nordisk psykolog, har att hålla mej till. Men kan inte hitta någon likadan formulering om missbruk av psykologisk kunskap som i den nordiska – även om några övergripande formuleringar i USA:s etiska kod kan vara möjliga att tolka i samma riktning.

De etiska regler  som gäller för brittiska psykologer är mer inriktade på psykologens arbete med klienter jämfört med de nordiska och amerikanska motsvarigheterna vilka täcker in ett bredare verksamhetsområde.

Det är en angelägenhet för nordiska psykologer att fråga brittiska och amerikanska kollegor vad som pågår.

 

Greenwald 2

Edward Snowden awarded Swedish Ordfront’s democracy price in Umeå

Snowden 1

Edward Snowden:

“Sweden has a new government, so maybe I can come there now.”

Edward Snowden, the man who disclosed the US monitoring of electronic communication and secret intelligence organisation NSA, today recieved Ordfront’s democracy price. The event took place at the Human Rights Days in Umeå – this year’s European Capital of culture.

During the ceremony Snowden was twice honored with standing ovations from a big audience. Snowden, stuck in Russia, participated via a video link. So did Glenn Greenwald, the journalist who first published Snowdens far-reaching leak.

Snowden said that the surveillance program from the start had good intentions, but later degenerated. There is now no legal control over what happens. The United States government has neither confirmed nor disconfirmed the existence of monitoring of all data communication and phone calls. A satisfactory legal control is therefore not possible. Surveillance takes place for great amounts of data, but it is also fully possible to follow individuals. For that to happen, a warrant is needed, however only for US citizens. For the rest of the world no permission is required in order to follow in detail all phone conversation, text messaging, email, Skyping, etc.

Edward Snowden also meant that it is very difficult, not to say impossible, to keep protected from the type of transparency he has uncovered. Information may be encrypted, which complicates the task and delays unauthorized agencies – but there is no guarantee.

Glenn Greenwald voiced his admiration for Edward Snowden and for what he has achieved under big sacrifice. Just by following his inner voice of conscience he has done a great favor to mankind.

Greenwald has a hope that internet providers realize that they risk losing customers as these understand that there are leaks. In case the public would rather turn to, say, Germany or Brazil for services, it is troublesome for an organization dependent of its customers.

Snowden also mentioned as a bright aspect the recent European court invalidation of the Data Retention Directive, which is an attempt of copying the US surveillance model.

Ordfronts chairwoman Anna Wigenmark gave the price to Edward Snowden. Anthropologist Brian Palmer from Uppsala interviewed skillfully and with great enthusiasm.

Ordfront was founded in 1969 and has since given a large contribution to culture in Sweden.

Greenwald

Wigenmark

Palmer

Edward Snowden fick Ordfronts demokratipris i Umeå

Snowden 1

Edward Snowden:

“Sverige har fått en ny regering, så kanske det blir möjligt att komma till er och hämta priset.”

Edward Snowden, mannen som avslöjade USAs övervakning av elektronisk kommunikation och den hemliga underrättelseorganisationen NSA, fick idag ta emot Ordfronts demokratipris. Det skedde under de årliga Mänskliga rättighetsdagarna – MRdagarna – som ägde rum i årets europeiska kulturhuvudstad Umeå.

Snowden hyllades med stående ovationer två gånger om i den nästan fullsatta stora kongresslokalen. Eftersom han inte kan lämna Ryssland där han har asyl, medverkade han på videolänk. Det gjorde också Glenn Greenwald, journalisten som först publicerade det mycket omfattande material som Snowden läckt.

Snowden framhöll att övervakningen till en början kan ha haft goda syften, men att den har urarat över alla gränser. Det finns nu ingen laglig kontroll över det som sker. USAs regering har varken bekräftat eller förnekat att det förkommer en omfattande övervakning av all datakommunikation och telefoni och en tillfredsställande juridisk kontroll och insyn blir därför omöjlig. Övervakningen sker generellt över stora datamängder, men det är fullt möjligt att också följa individer. För att detta ska ske krävs ett domstolsbeslut, dock bara för medborgare i USA. För resten av världen behövs ingen som helst tillåtelse att gå in och följa i detalj all telefoni, sms, mail, Skype, osv.

Edward Snowden menade att det är oerhört svårt, för att inte säga omöjligt, att skydda sej mot den typ av insyn han avslöjat. Information kan krypteras, vilket försvårar och fördröjer för obehöriga att ta del av kommunikationen –  utan att för den skull ge någon garanti.

Glenn Greenwald uttalade sin beundran för Edward Snowden och för det han har åstadkommit under stor uppofring. Greenwald menade att Snowden genom att bara följa sitt samvetes inre röst har gjort mänskligheten en oerhört stor tjänst.

Greenwald hade en förhoppning att internetföretag inser att de riskerar  förlora sina kunder när dessa förstår att det finns läckor. Om allmänheten hellre vänder sej till Tyskland eller Brasilien för att få de tjänster de behöver, skapar det naturligtvis problem för den organisation som är beroende av att ständigt vinna nya kunder. Snowden nämnde också som en liten ljuspunkt att europeisk rättsinstans har ogiltigförklarat det så kallade datalagringsdirktivet som kan sägas vara ett försök att kopiera USAs modell för övervakning.

Ordfronts ordförande Anna Wigenmark gav priset till Edward Snowden. Han intervjuades engagerat och skickligt av Brian Palmer, antropolog från Uppsala.

Greenwald

Wigenmark

Palmer