Abortion rights were highlighted at seminar in Umeå Sweden

Hamrud Namli Ljungros

Are abortion rights threatened in Europe? That headline gathered a fairly big audience at the human rights conference MR-dgarna in Umeå.

Contributors were journalist and author Annika Hamrud, Elena Namli, professor of Ethics at the Faculty of Theology, Uppsala and Kristina Ljungros, chairwoman at RFSU

Europen abortion resistance is becoming more and more visible and also strategic. The starting point of the seminar talks and conversation was its impacts and where it comes from.

Elena Namli put the issue in a broader context. She described the populistic currents spreading with clear connections to such value-laden questions as abortion.

Journalist Hamrud mentioned how nationalistic groups partly see abortion as a demographic matter. They consider risks of muslims taking over due to their fertility rate overriding other favored ethnically or religiously defined groups of people. There is also a conservative wiew of women, wishing to have a control over reproduction.

She also sees a backlash for multiculturalism and feminist values, abortion being unliked as well as other more libertarian values concerning sexuality and reproduction. She pointed to clear similarities with value-conservative Tea Party movement in USA. There is a wide-spread myth that women somehow would prefer abortion as a birth control. Marine Le Pen, party leader of French Front National is now “re-packaging” her father’s, former leader of the same party,  absolute resistance. His daughter seemingly mitigates the before harsh stance, but instead talks in terms of morality.

RFSU:s Ljungros talked about actions that are directed at stopping education and information in EU’s domains. There are also efforts at convincing key staff to refuse participating and performing abortions. In Italy ninety percent of doctors at women´s clinics refuse to take part at abortions

Elena Namli sees that opponents to abortion cooperate across borders and therefore also defenders of abortion rights sholuld do the same – reach out broadly over different movements and countries. It is important to give support, without ideological or religious blinders, to catholic and other religious groups that wish to have more liberal laws.

Some light: Kristina Ljungros was convinced that the Swedish populist SD:s female sympathizers are not prone to support the party’s line of more strict rule of abortion only at twelfth week of pregnancy. And in Spain the government, after strong protests, has had to back on a proposed more strict legislation.

Ljungros drew applause as she suggested that Polish women ought to be allowed free abortion in Sweden – a pay-back for the same opportunity formerly given to Swedish women by Poland at a time when Swedish laws were much less permissive.

Aborträtten i Europa belystes på MR-dagarna i Umeå

Hamrud Namli Ljungros

Är aborträtten hotad i Europa? Den rubliken hade samlat många till ett seminarium på MR-dagarna i Umeå.

Medverkande var författaren och journalisten Annika Hamrud, Elena Namli, professor i teologisk etik i Uppsala, samt ordföranden i RFSU Kristina Ljungros.

Abortmotståndet i Europa blir alltmer strategiskt och synligt. Var kommer det ifrån och vad får det för konsekvenser? – det var utgångspunkten för samtalet.

Elena Namli inledde med att sätta in frågeställningen i ett vidare sammanhang. Hon beskrev de populistiska strömningar som breder ut sej i vår del av världen och som har klara kopplingar till värdefrågor som abort.

Annika Hamrud berörde bland annat hur vissa nationalistiska grupperingar sätter in abortfrågan i ett demografiskt perspektiv, där det ses som en risk för att av dem oönskade befolkningsgrupper tar över i antal. Det kan handla om oro för att invandrade muslimer skulle ha en alltför stor fertilitet jämfört med icke-muslimer. Det finns en konservativ kvinnosyn med bland annat önskan om kontroll över den kvinnliga reproduktionen.

Hon ser också ett bakslag för multikulturalismen och för feministiska värderingar. Aborter är illa omtyckta, tillsammans med andra mera frihetliga värden för sexualitet och reproduktion. Hon såg klara likheter med den värdekonservativa Tea Party-rörelsen i USA.

Uttrycket bekvämlighetsaborter förekommer. Det innebär en föreställning och myt att kvinnor föredrar att använda aborter som preventivmedel. Det förkommer också en “ompaketering” av anti-abortstrategien. Så har till exempel Marine Le Pen, partiledare för franska högerxtrema Front National mildrat det absoluta motstånd som hennes far och företrädare, Jean-Marie Le Pen stod för. Hon verkar istället mot aborter med moraliserande budskap.

Kristina Ljungros berättade att inom EU pågår försök att stoppa utbildnings- och informationsinsatser, delvis framgångsrikt. Dessutom vill abortmotståndare få vårdpersonal att vägra utföra aborter. I Italien vägrar nittio procent av läkare på kvinnokliniker att utföra aborter.

Elena Namli ser att abortmotståndare samarbetar över landsgränser och att det då blir viktigt att de som vill försvara aborträtt också samverkar brett över olika riktningar och länder. Det finns även i katolska länder religiösa grupperingar som vill ha en liberal lagstiftning och dessa måste få stöd utan ideologiska eller religiösa skygglappar.

Till sist några ljuspunker: Kristina Ljungros var övertygad om att kvinnliga sympatisörer till Sverigedemokraterna inte är med på partiets linje att begränsa aborträtten så att den skulle gälla enbart till den tolfte graviditetsveckan.

I Spanien har justitieministern tvingats avgå och regeringen fått lov att dra tillbaka lagförslag som skulle ha inneburit försämringar. Detta efter mycket starka folkliga protester.

En stark applåd fick Kristina Ljungros när hon hävdade att kvinnor från Polen borde få komma till Sverige och få gratis aborter här –  “pay-back” för när situationen var den motsatta – kvinnor reste till Polen och fick göra abort då Sverige hade en betydligt strängare lagstiftning.